Ang Agila Sa Hari – Bisaya Story

Sponsored Links


Dunay usa ka hari nga gigasahan ug espesyal nga mga regalo ug kini mao ang duha ka matahom apan layaw nga mga agila.

Iya kining gipahawiran sa usa ka tawo nga dunay kahanas sa pagbansay-bansay sa mga layaw nga klase sa agila.

Human sa pipila ka mga bulan, ang maong tawo mitaho sa hari nga ang unang agila dako na kaayo ang kausbawan. Iyang gipahibalo ang hari nga ang unang agila layo na kaayo ug malupdan sa kawanangan. Apan iya usab gipahibalo ang hari nga ang ikaduhang agila, dili gayod mu lihok sa sanga nga iyang tugpahanan sukad pa sa unang adlaw dihang iyang gisugdan kini pag-trining.

Ang hari nagpadala ug mga tambayon ug mga salamangkero nga nagagikan pa sa nagkalain-lain nga mga lugar aron suwayan nga palihokon ang maong agila apan walay ni-usa kanila nga nakapalupad sa maong agila.

Human nga iyang gibuhat ang tanan, ang hari miingon sa iyang ministro, “Tingali nanginahanglan kita ug laing tawo nga mas pamilyar sa kinaiyahan – tawo nga nakasabot sa mga hayop ug mga kalanggaman. Sa akong lantaw, kana ra nga klase sa tawo ang maka sulbad niining problema sa ikaduha nako nga agila. Lakaw, pangitaa ning mao nga klase sa tawo didto sa mga kabaryohan ug siya ang hatagan nimo tahas nga palupdon ang ikaduhang agila.”

Sayo pa lamang sa kabuntagon, malipayon kaayo ang hari dihang iyang nakita nga naglupad-lupad na ang ikaduhang agila ibabaw sa hardin sa iyang palasyo.

Sa iyang kalipay, gitawag dayon niya ang iyang ministro ug nagmando kini nga dalhon sa iyang atubangan ang tawo nga nakapalupad sa ikaduhang agila.

Ang ministro, midala ug usa ka simple lamang nga mag-uuma didto sa atubangan sa hari.

Nangutana ang hari ngadto sa mag-uuma, “Giunsa man nimo pagpalupad ang ikaduha nako nga agila?”

Mitubag ang mag-uuma, “Sayon lang kaayo ang akong gibuhat Mahal nga Hari, ako lang gi putol ang sanga nga iyang tugpahanan.”

Mga higala, mahimo nga mahisama kanato ang agila kinsa gihimo sa atong Labawng Makagagahom aron mulupad, nga manginabuhi nga puno sa potensyal, ug nga mutubo ug mulambo nga madagayaon.

Subo lamang nga palandungon nga permi lang kita magpabilin nga mahadlok nga mupahawa sa atong sanga nga gitugpahan. Padayon lamang kita nga migunit sa mga pamilyar lamang nga butang tungod sa atong kahadlok nga kung ugaling musulay kita sa paglupad basin ug maugbok lamang kita sa hawanan. Mahadlok kita nga murisgo mao nga mupili lamang kita sa kung asa ta mahimong komportable ug sa maong rason ang atong matag-kinabuhi nahimo nga ordinaryo na lamang.

Unsa man ang sanga nga nagapugong kanimo? Unsa man ang kahadlok nga nakapadumili kanimo nga murisgo sa paglupad? Unsa man ang kahuyang nga nag-likway kanimo sa pagtusbaw?

Higala, hangtod nga mudesisyon kita nga balion ang sanga nga atong gikapyotan, dili nato mahimo nga magamit ang atong mga pako aron atong maabot ang mas taas nga kahimtang sa kinabuhi.

Unsay imong gihulat higala? Putla ang maong sanga ug lupad nga puno sa kaisog!

#life #motivation