Ang Karpentero – A Bisaya Story

Sponsored Links


May usa ka karpentero nga nagtrabaho sulod sa pila na ka mga katuigan sa pagpamanday ug balay.

Human sa pipila ka tuig sa iyang matinud-anon, mahinungdanon ug dekalidad nga trabaho, naka – desider kini nga muretiro na sa pagpamanday.

Usa ka adlaw, miadto siya sa iyang amo ug miingon, “Sir sayangan gayod ako sa akong sweldo ug ilabina sa imong kamayo dire kanako apan ako ug ang akong pamilya karon duna namay igo-igo nga naipon ug mabuhi na kami gamit niining among naipon nga kantidad maong ako mananghid kanimo nga boluntaryo nako nga muretiro gikan sa akong trabaho nga pagpamanday.”

Naguol ang iyang amo nga nakabati nga ang usa sa iyang pinakamaayo nga karpentero mawala na gikan kaniya labina kini nga panday o karpentero mao ang pinaka pulido mutrabaho ubos sa iyang lado.

Ang maong amo mipadayag nga anduna siyay katapusang hangyo sa maong karpentero ug miingon kini “isip usa ka personal nga pabor nga akong pangayoon, mahimo ba nga tarukan ko nimo ug katapusang balay?”

Misugot ang maong karpentero ug iyang gisugdan pagpanday ang maong balay. Apan tungod kay wala na kaayo siyay interes sa trabaho, wala na kaayo niya kinasing-kasinga ang paghimo sa maong balay. Mikuha lamang kini ug mga bayabason ug dili dekalidad nga mga materyales ug dili na pulido ang iyang pagkagama niini.

Dihang nahuman na ang maong balay, miadto ang iyang amo ug mihimo na ug pag-inspeksyon sa bag-ong gitaruk nga balay puluy-anan. Iyang gigakos ang karpentero ug dihang gikumusta niya kini, gitunol sa maong amo ang yawe sa maong balay ngadto sa karpentero ug kini miingon, “sa imong dakong kontribusyon sa kalampusan sa akong negosyo, ug sa kalidad sa imong pagserbisyo dire kanako, dawata kini isip akong regalo alang kanimo.”

Sa dakong kahikurat, gibati sa maong karpentero ang tumang kaulaw. Kung iya pa lamang nahibaluan nga para diay kaniya ang maong balay nga katapusang gipahimo kaniya ug nga siya diay ang mupuyo dinhi, iya untang gihimo ang tanan para nga mubarog kini nga pulido ang pagkagama.

Higala, dili ba kaha ingon usab kita sa maong karpentero?

Ang balay nagarepresentar sa atong kinabuhi.

Sa atong paglabigar niini nga kinabuhi, kita ninyo mismo ang panday o karpentero sa atong kaugalingon nga kinabuhi.

Sa matag adlaw, ato nga gipanday ang mahimong pigura sa atong kinabuhi apan usahay, dili nato kini mapanday pag-ayo. Wala nato kaayo namatnguni nga kita diay ang mahimong magpuyo sa maong balay nga atong gitrabaho matag adlaw sa atong kinabuhi.

Higala, himoa nga sakto ang imong pagpili sa mga himan nga imong idapat sa maong balay kay ang maong balay mao ang imong mahimong pinuy-anan.

Mahala ang matag parte sa maong balay ug sa matag adlaw, preparaha ang pinakadekalidad nga mga materyales ug ibubo ang tanan nimong kahanas ug abilidad sa pagtaruk sa maong balay puluy-anan.

Ang kalidad sa pagpuyo nimo ug sa imong pamilya sa matag ugma sa inyong kinabuhi anaa nakadepende sa imong tanan nga mga pagpaningkamot nga mapabarug kini pag-ayo.

Ug kung sa unsa man nga rason nga wala nimo maplastar pagpanday ang imong balay, iampo nga hatagan kapa ug lugway nga panahon sa atong Labawng Makagagahom aron ikaw makabaton ug lain pang tsansa nga maplastar ang imong kinabuhi ug makita mo ang imong tinuod nga katagbawan ug ang tinood nga tumong o purpose sa imong kinabuhi.

May panahon pa kita higala.

motivation #life #carpenter #story